ศูนย์แปลภาษา 095-250-0383 , 02-539-3779

12Translation.com

ศูนย์แปลเอกสาร 12translation

ศูนย์แปลภาษา 12translation ดำเนินธุรกิจด้านงานแปลภาษามาเป็นเวลานาน  ทำให้เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้ โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่าประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานแปลในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่าง กันไป เช่น ด้านบัญชีการเงิน ธุรกิจการค้า กฎหมาย ไอที วิศวกรรม การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ทางศูนย์แปลภาษา 12Translationได้มีการยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อน ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล

วิธีการดำเนินงานของศูนย์แปลเอกสาร 12Translation

  1. ตรวจสอบต้นฉบับ รูปแบบงานแปล และข้อกำหนดต่างๆที่ทางลูกค้ากำหนดมา ทั้งนี้เพื่อไม้ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับงานแปลของลูกค้า
  2. คัดเลือกนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับงานแปลนั้นๆเพื่อให้งาน แปล ของลูกค้าออกมาถูกต้องตามต้นฉบับทั้งในเรื่องของการเลือกใช้คำ และการใช้ภาษาที่สละสลวย
  3. ทีมนักแปลทำการแปลภาษา ซึ่งนักแปลต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบการแปลเพื่อให้เข้าใจใน เนื้อหางานแปลอย่างแท้จริงและได้รายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างมีคุณภาพ
  4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบงาน ทำการตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบงานแปลว่าออกมาถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่หรือตรงตามที่ลูกค้ากำหนดมา หรือไม่ อาทิ ความถูกต้องของประโยค/ไวยากรณ์ การจัดทำตาราง การใส่ตัวหนาตัวเอียง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้งานแปลของลูกค้าเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
  5. เจ้าหน้าที่ทำการส่งมอบงานให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาและแจ้งรายละเอียดการ ส่งมอบ ให้ลูกค้าทราบโดยทันที พร้อมทั้งติดตามงานแปลของลูกค้าหลังเสร็จสิ้นการส่งมอบ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบผลว่างานแปลออกมาสมบูรณ์เรียบร้อยตรงตามที่ลูกค้าต้อง การ

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจในงานบริการของเรา

  • การให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานเป็นอันดับหนึ่ง มีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามต้นฉบับ พร้อมทั้งมีการตรวจทานอย่างละเอียด ในทุกขั้นตอนการทำงานก่อนการส่งมอบงาน
  • บริษัทมีประสบการณ์ด้านการให้บริการแปลภาษามาเป็นเวลานาน
  • ทีมงานของเราเป็นผู้ที่ศึกษามาทางด้านการแปลเอกสารและเป็นเจ้าของภาษา โดยตรง  ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านงานแปลมาอย่างดี ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานที่ออกมามีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  • การบริการที่เอาใจใส่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยการบริการแปลเอกสารที่รวดเร็ว ส่งมอบงานตรงเวลาโดยทางเราจะพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดการของท่าน
  • อัตราค่าบริการที่คุ้มค่ากับคุณภาพของงาน เราจะมีการประเมินอัตราค่าบริการด้วยความยุติธรรมสมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า