ศูนย์แปลภาษา 095-250-0383 , 02-539-3779

บริการจัดส่งล่าม

บริการจัดส่งล่าม 12Translation เป็นศูนย์การแปลและจัดส่งล่ามชั้นนำในธุรกิจ ให้บริการล่ามและงานแปลในภาษาต่างๆ โดยเน้นการบริการและคุณภาพเป็นสำคัญ

โดยในส่วนของบริการงานล่ามแปลภาษานั้น ทางเรามี บริการจัดส่งล่าม ในภาษาต่างๆ ที่สื่อสารกันในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเน้น ภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาจีน เป็นหลัก โดยเรามีให้บริการในหลายรูปครบวงจรสำหรับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

การปฏิบัติหน้าที่ล่ามนั้นมีความแตกต่างจากการแปล กล่าวคือ ล่ามใช้ทักษะในการพูดและการฟังเป็นสำคัญ โดยล่ามมีหน้าที่แปลความหมายที่ ได้รับฟังจากผู้พูดแล้วถ่ายถอดออกเป็นคำพูดในอีกภาษาหนึ่ง ขณะที่การแปลใช้ทักษะด้านการเขียนและการอ่านในการแปลหรือถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะงานเขียนเป็นสำคัญ

เราให้บริการจัดส่งล่ามแปลภาษาสำหรับงานคุณภาพ ที่มีความหลากหลาย เช่น

1. ล่ามฉับพลัน (Simultaneous interpreting)

2. ล่ามต่อเนื่อง (Consecutive Interpreting)

3. ล่ามติดตามตัว (Escort Interpreting)

4. ล่ามกระซิบ (Whispering Interpreting)

5. ล่ามทางการแพทย์ (Medical Interpreting)

6. ล่ามประเภทอื่นๆ

12Translaation : จัดส่งเฉพาะล่ามที่มีความรู้ ความสามารถความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามเพื่อให้การเจรจาทางธุรกิจ  การประชุม งานสัมมนา งานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ หรือการดำเนินธุรกรรมอื่นๆทางธุรกิจกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ชาวต่างชาติต่างประเทศต่างๆของคุณประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี

12Translaation : ยังให้บริการ เช่าและจัดเตรียมอุปกรณ์แปลภาษาสำหรับงานประชุมสัมมนาทุกรูปแบบ ทางเราสามารถเป็นผู้ประสานงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ชุดหูฟัง สำหรับผู้เข้าร่วมฟังการประชุม และบูธสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามผู้แปลภาษา โดยอุปกรณ์ของเรานั้นมีคุณภาพและทีนสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับงานประชุม สัมมนาในทุกรูปแบบ

ล่ามภาษาต่างๆที่เปิดให้บริการมีดังนี้

ล่ามภาษาอังกฤษ
ล่ามภาษาจีน
ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ล่ามภาษาเกาหลี
ล่ามภาษาฝรั่งเศส
ล่ามภาษาอิตาลี
ล่ามภาษาเยอรมัน
ล่ามภาษาสเปน

» สนใจบริการล่ามแปลภาษา ติดต่อ : 02-159-8702 ต่อ 202 (เบลล์)