ศูนย์แปลภาษา 095-250-0383 , 02-539-3779

บริการแปลเอกสาร

ภาษาที่ทางศูนย์ 12Translation รับแปล

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาสเปน
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาอาหรับ
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาฝรั่งเศส

ประเภทของเอกสารที่ทางศูนย์ 12Translation รับแปล

เอกสารทางธุรกิจ

เอกสารราชการ

 • แปลเว็บไซต์ เว็บเพจ
 • แปลรายงาน คู่มือต่างๆ
 • แปลรายงานการประชุม
 • แปลงบการเงิน/งบดุล
 • แปลรายงานประจำปี
 • แปลหนังสือสัญญา
 • แปลหนังสือรับรองบริษัท
 • แปลเอกสารเฉพาะทาง เช่น วิศวกรรมศาสตร์,
  คอมพิวเตอร์,โรงแรมและการท่องเที่ยว,
  ธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ และอื่นๆ เป็นต้น
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อ
 • แปลสูติบัตร
 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลบัตรประชาชน
 • แปลใบขับขี่
 • แปลทะเบียนสมรส/ใบหย่า
 • แปลจดหมายรับรอง

เอกสารด้านกฎหมาย/สัญญาต่าง ๆ


เอกสารด้านการศึกษา

 • แปลเอกสารกฎหมาย
 • แปลใบมอบอำนาจ
 • แปลกฎระเบียบราชการ
 • แปลคู่มือต่าง ๆ
 • แปลสัญญาทางกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า
  สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • แปลบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์
 • แปลบทความทางวิชาการ
 • แปลจดหมาย
 • แปลใบรับรองต่าง ๆ
 • แปลทรานสคริป ใบปริญญาบัตร
 • แปลงานวิจัย