ศูนย์แปลภาษา 095-250-0383 , 02-159-8702 ต่อ 0

วิธีการชำระค่าบริการ

วิธีการชำระค่าบริการ ศูนย์แปลภาษา 12Translation.com

ท่านสามารถชำระค่าบริการได้โดย

bank-01-02

** เมื่อท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay slip)
มาที่เบอร์ แฟกซ์ 02-159-0861 ต่อ 0 หรือ ส่งมาทางอีเมล์
one2translation@hotmail.com **

• เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

กรณี ราคาค่าแปลไม่เกิน 3,000 บาท

  • กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการล่วงหน้า 100%

กรณี ราคาค่าแปลมากกว่า 3,000 บาท

  • กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของมูลค่างาน และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงินวิธีชำระค่าบริการวิธีชำระค่าบริการวิธีชำระค่าบริการ